Barcelona
+34678675262
info@xchallengeleague.com

Condicions generals de contractació

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
A ACTIVITATS ESPORTIVES DE WROCKU.

Actualizado 10/08/2021
Versión: 2

Condicions generals de contractació

El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web i el portal d’Internet https://www.wrocku.com y els seus llocs web vinculats https://almogaversrace.com; https://trailllemena.com; https://www.llemeacliffs.com; https://www.challengeacceptedocr.com i la relació comercial que sorgeixi entre Aventura i Esports WrockU, S.L., amb CIF nº B-67607028 (en endavant WROCKU) i l’usuari (en endavant CLIENT) que realitzi una inscripció online.

La realització d’una inscripció i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena de les presents condicions de contractació i la normativa interna de l’activitat esportiva, així com la garantia que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per a contractar.

Les presents condicions de contractació a distància d’aquest lloc web es regiran per la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (LGDCU).

Inscripcions

Les reserves es realitzaran per mitjà del formulari de inscripció de la pàgina web.

En el termini màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la inscripció el client rebrà la confirmació de preparació de la mateixa per correu electrònic a l’adreça de e-mail facilitada.

Preus

El preu de cada activitat o inscripcions està degudament indicat a la seva pàgina d’informació corresponent.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l’IVA).

Tot això es detalla i es calcula automàticament durant el procés de contractació i ha de ser acceptat pel CLIENT abans de formalitzar la inscripció.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran a les inscripcions de les que AVENTURA I ESPORTS WROCKU, S.L. ja hagi realitzat la confirmació de la contractació.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Pagament

El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

Mitjançant targeta de crèdit/dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de Redsys)

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per AVENTURA I ESPORTS WROCKU, S.L., sinó que seran registrats directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa / Mastercard pel qual usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través de el protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

Condicions de cancel·lació de inscripcions

En el cas de no poder participar, la quota no serà retornada, tant si es realitza la seva renuncia amb antelació com si no es presenta a l’esdeveniment.

AVENTURA I ESPORTS WROCKU, S.L. ofereix als interessats una pòlissa d’assegurança per cancel·lació que es pot contractar en el mateix moment de fer la inscripció.

Té dret de desistiment ?

NO. En el cas d’inscripció a activitats de lleure o esportives amb una data o període d’execució específics, el consumidor no té dret a desistir.
En les compres en línia i amb caràcter general, el consumidor té un termini de 14 dies naturals per exercir el dret a rescindir el contracte sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe. No obstant això, hi ha algunes excepcions com és el cas del subministrament d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics. (Art. 103.l LGDCU)

Resolució de conflictes

Sobre aquest contracte s’aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada d’aquest contracte, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Modificació de les condicions de contratació

Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de contractació.

El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la contractació llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol contractació realitzada anteriorment.

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions de Contractació.

El no exercici per part de AVENTURA I ESPORTS WROCKU, S.L. de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions de Contractació no s’ha d’interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de AVENTURA I ESPORTS WROCKU, S.L. o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.